Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní údaje

1.1. Úplný název:

Obec Opatovice nad Labem

1.2. IČ:

00274011

1.3. ID datové schránky:

kvsbqar

2. Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec Opatovice nad Labem je spravována zastupitelstvem obce, které má 15 členů,   dalšími orgány obce Opatovice nad Labem je pětičlenná rada obce, starosta obce a obecní úřad, v jehož čele stojí starosta obce.

      Zřizované a zakládané organizace v oblasti školství:

4. Adresa sídla obce

4.1. Adresa sídla úřadu k doručování poštovních zásilek - oficiální:

Obecní úřad Opatovice nad Labem                                                                                         Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem    

4.2. Adresa sídla úřadu pro osobní návštěvu - oficiální:

Obecní úřad Opatovice nad Labem                                                                                       Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí: 9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Úterý:    ZAVŘENO

Středa:  9:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00

Čtvrtek: ZAVŘENO

Pátek:   ZAVŘENO

4.4. Telefonní čísla:

pevná linka: +420 466 741 081 - podatelna

mobilní linka: +420 602 692 421 - podatelna

pevná linka: +420 466 741 084 - asistentka starosty

4.5. Čísla faxu:

fax: 466 741 091 - pokladna

4.6. Adresa internetové stránky

https://www.opatovicenadlabem.cz

4.7. E-mailová adresa:

 - získání obecných informací

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. pobočka Pardubice

Číslo účtu: 120 547 23 99, kód banky 0800

Příjmový účet                                                                                                                          Variabilní symbol Vám sdělí hlavní účetní, tel.: +420 466 741 083

6. Identifikační číslo

00274011

7. Daňové identifikační číslo

CZ00274011

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů                                                                                        

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Obec Opatovice nad Labem poskytuje informace

1. zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

 • na úřední desce OÚ
 • na internetových stránkách obce (www.opatovicenadlabem.cz )

2. na základě žádosti

 • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

Obec Opatovice nad Labem neposkytuje tyto informace:

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)
 • podklady k průběhu veřejných zakázek obce
 • zápisy z jednání rady obce a komisí rady obce a výborů zastupitelstva
 • informace z vnitřních předpisů obecního úřadu
 • informace z vedených registrů (obyvatel, přestupků, dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje zákon

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci  (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován )
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Procesní stránka

Procesní stránku naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Obce Opatovice nad Labem upravují Pravidla pro zajištění přístupu k informacím. Za koordinaci činnosti na úseku poskytování informací odpovídá asistentka starosty.

Informace na Obecním úřadě v Opatovicích nad Labem poskytují jednotliví zaměstnanci úřadu a volení zástupci města v rámci své funkční příslušnosti stanovené organizačním řádem.

Pokud není žadatel s ústní odpovědí nebo s odkazem na zveřejněnou informaci spokojen musí podle zákona uplatnit písemnou žádost.

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:

 1. poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,
 2. odložením žádosti - je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti obce,
 3. odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
 4. nečinností - pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání - tento způsob nebude v podmínkách OÚ využíván.

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává úsek OÚ podle funkční příslušnosti určené organizačním řádem OÚ. Rozhodnutí podepisuje starosta obce a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

O odvolání proti rozhodnutí nebo stížnosti rozhodují:

 • ve věcech patřících do samostatné působnosti Rada obce Opatovice nad Labem
 • ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje o odvolání Krajský úřad Pardubického kraje, kterému se odvolání nebo stížnost postupuje ve lhůtě 15 dnů ( u stížnosti 7 dnů ) od jeho převzetí.

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1. Adresa pro doručování žádostí a dokumentů v analogové podobě

Obecní úřad Opatovice nad Labem                                                                                         Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

10.2. Úřední hodiny podatelny

Pondělí:   9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Úterý:       9:00 - 11:30

Středa:     9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Čtvrtek:    9:00 - 11:30

Pátek:      9:00 - 11:30

10.3. Telefonní čísla podatelny

pevná linka: +420 466 741 081 - podatelna

mobilní linka: +420 602 692 421 - podatelna

pevná linka: +420 466 741 084 - asistentka starosty

10.4. Elektronická adresa podatelny pro doručování žádostí a dokumentů v digitální podobě

 (žádosti jsou akceptovány pouze s elektronickým podpisem)

Celková maximální velikost datové zprávy by neměla překročit 10 MB.

10.5. Identifikátor datové schránky

kvsbqar

10.6. Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Podle § 64 odst. 1 archivního zákona je povinnost přijímat dokumenty alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní formáty podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., nebo v datových formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů.

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML nebo Document Type Definition (DTD).

10.7. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivý kód.

Pokud datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, nemůže být datová zpráva přijata.

Informace o této zkutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení původce k internetu.

10.8. Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3. SSV.

Mezi tyto vady patří neúplnost datové zprávy, nečitelnost datové zprávy, nemožnost zobrazit jednotlivé komponenty uživatelsky vnímatelným způsobem, neshoda deklarovaného datového formátu s deklarovaným anebo neshoda datového formátu s formáty, ve kterých obecní úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

O případných zjištěných vadách podání bude podatel informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění.

11. Opravné prostředky

§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb.

Samostatná působnost obce

a)  v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

 • zastupitelstvo obce např. majetkoprávní operace1))
 • rada obce např. nájmy u majetku obcea2))
 • komise rady obce ( v rámci působnosti svěřené jim radou obce )
 • výbory zastupitelstva obce ( v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem obce )
 • obecní úřad ( v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou )

b) v samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání,

c) proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou

 • u vyššího orgánu obce
 • u Krajského úřadu Pardubického kraje ( pozastavení pro nezákonnost 3))
 • u soudu ( oblast správního soudnictví4) )

d) pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by, ale měla obsahovat:

 • kdo ji podává a proti čemu směřuje
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis

Přenesená působnost obce

a) kdo je kompetentní u úřadu rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád OÚ

b) obecným procesním předpisem upravující postup při rozhodování je zákon 500/2004 Sb. správní řád

c) opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání
každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Pardubického kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu v Opatovicích nad Labem)
 • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

1. odvolání lze podat5)

 • písemně ( postačí předat na podatelně radnice )
 • ústně do protokolu ( s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal )
 • telegraficky ( faxem, e-mailem ) s podmínkou, že bude nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • e-mailem na adresu e-podatelny pokud je použit zaručený elektronický podpis
 • zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
  • v jakém rozsahu je odvolání napadáno
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
  • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

2. proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pokračuje ve správním řízení

3. zavádí se nový institut stížnosti podle §175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání proti blokové pokutě se odvolat nelze

4. proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání

1) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 85
2) zákon číslo 128/2000 Sb - § 102
3) zákon číslo 128/2000 Sb. - § 123-125
4) zákon číslo 150/2002 Sb. soudní řád správní
5) zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád

12. Formuláře

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, připojování pozemních komunikací

Žádost o povolení kácení dřevin

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

Žádost o vyplacení přeplatku

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací

Krizová telefonní čísla

14. Předpisy

14.1. Nedůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu  o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

17.1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

         Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

  

17.2. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  

     č.                   Dotaz                   Odpověď
01/2020 Dotaz ze dne 20. dubna 2020 Odpověď ze dne 27. dubna 2020
02/2020 Dotaz ze dne 18. listopadu 2020 Odpověď ze dne 20. listopadu 2020
01/2019 Dotaz ze dne 10. srpna 2019 Odpověď ze dne 23. srpna 2019
02/2019 Dotaz ze dne 11. srpna 2019 Odpověď ze dne 23. srpna 2019
03/2019 Dotaz ze dne 18. srpna 2019 Odpověď ze dne 19. srpna 2019

18. GDPR

18.1. Prohlášení o ochraně soukromí© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑