Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Organizační struktura > Obecní policie > Odtah vozidel

Odtah vozidel

Při posuzování, zda nařídit či nenařídit odtah se strážníci obecních či městských policií musejí řídit především dvěma paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to § 27, ve kterém je vyjmenováno, kde nesmí řidič zastavit a stát a dále § 45, ve kterém jsou popsány překážky provozu na pozemních komunikacích.

V § 27 odst. 1 písm. a) – s) jsou vymezena místa, kde řidič nesmí zastavit a stát (např. na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním, na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace, dále před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, a také na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno).

V odstavci 5 je dáno oprávnění: „o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, ROZHODNE policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele!

V § 45 odst. 4 to je psáno jasně: „Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, ROZHODUJE o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie. Vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.“

Termín „překážka“ je vysvětlen v § 2 odst. ee) takto: „Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.“

Naše obec uzavřela smlouvu se společností ISP Hradec Králové. Tato společnost provozuje mimo jiné i odtahovou službu na území Hradce Králové. Díky této smlouvě dostali strážníci Obecní policie Opatovice nad Labem účinný nástroj, díky kterému mohou nařídit odtah špatně stojícího vozidla. Vzhledem ke stávajícímu počtu dvou strážníků není možné zajistit tuto službu ze strany Obecní policie po dobu 24 hodin, sedm dní v týdnu. Stále ale platí, že mimo pracovní dobu strážníků se můžete s jakýmkoli problémem, včetně parkování, obracet na bezplatnou linku 158. Policie ČR je ze zákona povinná přijmou jakékoli Vaše oznámení a prověřit jej. Jaký způsob a opatření zvolí, je ale na ní.

Pokud Obecní policie někdy v budoucnu bude nucená nařídit odtah, bude to až ta poslední možnost, jak danou situaci vyřešit. Společně si přejme, aby se mezi námi vyskytovali slušní a ohleduplní řidiči a aby represe ze strany policie bylo třeba jen v nezbytných případech.

Pro úplnost dodáváme ceník společnosti ISP Hradec Králové, která bude v případě žádosti oprávněné osoby realizovat odtah na území naší obce:

Zahájený odtah – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo, kde se nachází vozidlo označené k odtahu - 1.800,- Kč vč. DPH 

Nedokončený odtah – naložení odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo, pořízení fotodokumentace, opětovné složení vozidla na místě a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu - 2.300,- Kč vč. DPH 

Dokončený odtah – naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla 3.300,- Kč vč. DPH

Střežení vozidla -  nutné přemisťování vozidla na střeženém parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly stavu vozidla a další administrativní úkony spojené s přijetím úhrady, vydáním vozidla a přejímkou jeho vlastníkem - 250,- Kč/den respektive 50 Kč/den ( za každý i jen započatý den - sazba: 1. až 7. den 250 Kč a dále od 8. dne 50,- Kč) 

Zpětný odtah vozidla – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla, pořízení fotodokumentace, přejímka vozidla. Přistavení odtahového vozidla s posádkou k opětovnému naložení, převoz odtaženého vozidla zpět do lokality místa odtahu, pořízení fotodokumentace, výdej vozidla oprávněné osobě, odjezd odtahového vozidla na výchozí místo - 6.200,- Kč vč. DPH.

Jak je patrné, nejedná se pro většinu lidí o zanedbatelné částky, které bude muset řidič z kapsy vytáhnout, aby mu bylo vozidlo vráceno. Navíc je třeba k tomu všemu potřeba ještě přičíst, že odtažené vozidlo bude složeno na letišti v Hradci Králové, kde bude také střeženo. Tam se každý musí dostat na své vlastní náklady. Navíc do těchto cen není započítaná pokuta za porušení konkrétního ustanovení příslušného zákona, který řidič svým jednáním porušil.

Na závěr ještě jednou apelujeme na všechny řidiče. Buďte ohleduplní ke všem ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a raději se dvakrát přesvědčte, že stojí v souladu pravidly provozu na pozemních komunikacích. Toto se vyplácí nejen v naší obci, ale všude tam, kde to bezpečně neznáte.