Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin

  úterý, čtvrtek, pátek od 9:00 do 11:00 hodin.

 2. Telefonické podání: +420 466 741 081 (pevná linka), +420 602 692 421 (mobil), +420 466 741 084 (asistentka starosty)
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@opatovicenadlabem.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem v úředních dnech a hodinách:

pondělí, středa od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 9:00 do 11:00 hodin.

Telefonické podání: +420 466 741 081 (pevná linka), +420 602 692 421 (mobil), +420 466 741 084 (asistentka starosty)
Poštou na adresu Obecní úřad, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
Elektronicky na e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: kvsbqar
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Formuláře

Ostatní formuláře

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Podle § 64 odst. 1 archivního zákona je povinnost přijímat dokumenty alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní formáty podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., nebo v datových formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů.

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML nebo Document Type Definition (DTD).