Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Organizační struktura > Rada obce

Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu obce.

Jednací řád

Jaké jsou činnosti obecní rady

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. Jakožto operativnímu orgánu obce jsou jí svěřeny méně závažná práva a povinnosti, které nejsou natolik závažné, aby musely být ve výhradní působnosti zastupitelstva.

Složení rady obce

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady voleni z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady musí být lichý.

Schůze rady obce

Rada obce se schází podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním tato většina souhlasit. Z každé schůze rady obce musí být pořízen zápis, a to do 7 dnů od jejího konání. Zápis ze schůze rady, včetně vzniklých usnesení, musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

Komise rady obce

Komise jsou kolektivní orgány, které jsou v souladu s obecním úřadem utvářeny nebo rušeny radou obce (jde o vyhrazenou pravomoc rady obce). Radě obce je vyhrazeno rovněž jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Obec na rozdíl od úpravy složení výborů zastupitelstva neudává další požadavky na složení komisí s výjimkou komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Druhy komisí

Kdo jsou členové komisí?

Členové komisí (včetně jejich předsedů) nemusejí být členy zastupitelstva obce a nemusejí být ani občany naší  obce.

Jmenné seznamy členů odborných komisí obsahují také aktuální kontaktní údaje, které můžete ke komunikaci s konkrétním členem komise použít.

Členové rady obce

Ing. Pavel Václav Kohout
Starosta obce

Tel: +420 733 644 145

E-mail: starosta@opatovicenadlabem.cz

Prázdná fotka

Josef Půlpán
Místostarosta obce

Tel: +420 775 160 254

E-mail: mistostarosta@opatovicenadlabem.cz

Prázdná fotka

Mgr. Tomáš Nikš
Zastupitel

Tel: +420 728 464 660

E-mail: niks@nkpartners.cz

Prázdná fotka

Ing. Jan Vašata
Zastupitel

Tel: +420 777 100 803

E-mail: vasata@universe-pce.cz

 

Prázdná fotka

Ing. Lucie Navrátilová
Zastupitelka

Tel: +420 602 485 727

E-mail: lucie.navratil@gmail.com

Prázdná fotka