Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020

31.03.2020 07:38

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020

Strana 1162         Sbírka zákonů č. 140 / 2020         Částka 51


140

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 332

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností od 30. března 2020

I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového
   zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické
   infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické
   infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický zaměstnanec“),
   čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;

II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům

1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby
    přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem
    s výjimkou

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních
    služeb danému zaměstnanci,

c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí, přičemž kritický
    zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen každou takovou
    cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je
    povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění
    COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby
    o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele;

III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které
     provozují prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“),

1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu II.
    tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování
    a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění

a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců,

b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,

c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata
    chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec
    poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu
    II. nemůže řádně vykonávat,

d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento
    zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,

2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí
    zaměstnanci mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:

a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový kontakt,
    tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro zajištění
    funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje,

b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce
    příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený
    zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí
    kritickému zaměstnanci karanténu,

c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce
    příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený
    zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV. tohoto usnesení; dotčený
    zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny
    jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů
    podle bodu IV. tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený zaměstnavatel
    informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí danému kritickému
    zaměstnanci karanténu nebo izolaci;

IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt
     a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce
     příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat
     tato pravidla:

1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14
    dnů,

2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,

3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními
    pracovníky,

5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce
    změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné
    zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,

7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR
    vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG
    protilátek,

8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický
    zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý
    výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test
    z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek,

9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický
    zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce;

V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby
     u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon
     práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku
     kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud
     daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují postupy podle bodu IV. tohoto usnesení
     a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV. tohoto usnesení není pozitivní;

VI. stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného
     opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020, č. j. MZDR
     13361/2020-1/MIN/ /KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb
     při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance podle bodu III. tohoto usnesení.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1165         Sbírka zákonů č. 141 / 2020         Částka 51


141

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 333

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu
  300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem
  poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci
  epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2;

II. ukládá

1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle
    bodu I. tohoto usnesení,

2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto
    usnesení.

Provedou:
ministři zdravotnictví,
obrany

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1166         Sbírka zákonů č. 142 / 2020         Částka 51


142

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 334

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020

I. nařizuje

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území
    České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České
    republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes
    Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu
    zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,

d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici
    s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
    a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,

f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném 
   systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou
   spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

h) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,

k) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:

a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,

b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit
    Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,

c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici
    s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,

d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném
    systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou
    spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici
    s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,

i) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České
    republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
    registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
    praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
    poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
    to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e).
    Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost    
    podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území České republiky bude
    delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na
    základě výjimky podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich
    vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní,

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
    lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle
    bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,

5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:

a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost,
    a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
    zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího
    poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud
    budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost
    zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění
    přítomnosti onemocnění COVID-19,

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím
    území;

II. zakazuje

všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti,
    k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
    pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

III. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným
    vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle
    bodu I/1 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným
    vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice
    podle bodu I/2 tohoto usnesení;

IV. zrušuje

1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření,
    vyhlášené pod č. 71/2020 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č.
    76/2020 Sb.,

3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření,
    vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb.,

4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č.
    128/2020 Sb.,

5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č.
    81/2020 Sb.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑