Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020

08.04.2020 11:32

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020

Strana 1338         Sbírka zákonů č. 150 / 2020         Částka 56


150

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 387

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu

I. nařizuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území
    České republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie
    a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes
    Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu
    zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně
    oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

h) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;

2. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území
    České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,
    krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,

3. že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2 neplatí pro

a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup
    na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky
    bude delší než 24 hodin,

b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g). Pro tyto osoby platí povinnost
    oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území
    České republiky bude delší než 14 dní,

c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují
    státní hranici. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle
    bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,

d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby platí
    povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich
    vycestování byla delší než 24 hodin,

e) občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci
    kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro tyto osoby platí
    povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich
    vycestování byla delší než 14 dní,

4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky
    podle bodu 2 nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm.
    a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví
    může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis
    kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá
    mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č.
    258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,

5. že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod
    podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu
    nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III.,
    a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky,

6. všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky,

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota,
    kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky)
    neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
    registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo
    nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné
    praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud
    budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost
    zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění
    přítomnosti onemocnění COVID-19,

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území,

7. že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v sousedním
    státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní,
    a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní
    hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze
    zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle
    bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní,
    sociální služby a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické
    infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru
    SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest,

8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby
    pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro
    kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332,
    o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.,

II. nařizuje s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
     občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a),
     kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace
     zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po
     překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou
     dopravu a taxislužbu;

III. zakazuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
     všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa
     podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou

a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
    a tento výkon,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti,
    k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
    pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

IV. prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového
     opatření, vyhlášeného pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;

V. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra upravit sdělením uveřejněným na
     internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem podrobnosti
     překračování státní hranice dle bodu I./1. tohoto usnesení;

VI. zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020

bod I. usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 267, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 112//2020 Sb.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 
 

Strana 1341         Sbírka zákonů č. 151 / 2020         Částka 56


151

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 388

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně
   veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti
   na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup
   nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
   rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. ukládá územním samosprávným celkům, aby

1. vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I., spočívající v dodržování
    odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,

2. vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná
    práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;

III. doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,

1. účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti
    na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku
    umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou
    videokonference nebo telekonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená
    s účastí na jednání zastupitelstva,

2. v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob
    včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů
    zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich
    účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;

IV. doporučuje územním samosprávným celkům, aby opatření podle bodů II. a III. přiměřeně
     aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;

V. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 
 

Strana 1342         Sbírka zákonů č. 152 / 2020         Částka 56


152

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 393

o přijetí krizového opatření

návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví těmto právnickým osobám:

1. Moldex/Metric v.o.s., IČ: 25291921, se sídlem Janderova 525, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí,

2. PARDAM, s. r. o., IČ: 25268694, se sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem,

3. REFIL, spol. s r. o., IČ: 48364215, se sídlem Přemilovická 135, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary,

pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009;

II. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví Nanologix corporation s. r. o., IČ: 25494546, se sídlem č. p. 140, 436 01 Český Jiřetín, pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 1827+A1:2009;

III. ukládá ministru zdravotnictví zajistit po projednání s právnickými osobami uvedenými v bodu I. a II. tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají dodat, a termín a způsob jejich dodání.

Provede:
ministr zdravotnictví

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 
 

Strana 1343         Sbírka zákonů č. 153 / 2020         Částka 56


153

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 394

k informování o změně krizového opatření

Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vláda o přijetí tohoto usnesení.

Vláda

I. informuje, že dne 30. března 2020 rozhodla usnesením č. 347 o zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020;

II. rozhoduje o vyhlášení tohoto usnesení ve Sbírce zákonů.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑