Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020

30.03.2020 11:16

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020

Strana 1066         Sbírka zákonů č. 130 / 2020         Částka 47


130

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 305

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.

Vláda

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve
    věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním
    úkonem v řízení doručení písemného oznámení,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu
    a její výši, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její výši, které se 
    nedoručuje do vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje obdobně, jen s tím
    rozdílem, že se vydává rozhodnutí,

3. žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce
    a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo
    ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými
    přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti. Pokud byla pro podání žádosti o dávku v době
    vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem uvedeným v § 37 odst.
    4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit
    způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud Úřad práce České
    republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. Pro další podání obsahující
    skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena
    domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je zachována výplata
    příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba
    o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České
    republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti oprávněné osoby
    její osobou pečující.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
Úřad práce České republiky

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1067         Sbírka zákonů č. 131 / 2020         Částka 47


131

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 309

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1068         Sbírka zákonů č. 132 / 2020         Částka 47


132

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 310

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí výjimku udělenou ministrem vnitra z usnesení vlády z 12. března 2020 č. 198
   a z 13. března 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví,
   sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému;

II. stanoví, že

1. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení
    vlády z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České republiky, zákaz
    pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest);

2. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle usnesení
    vlády z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení vlády z 23.
    března 2020 č. 281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu).

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑