Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020

24.03.2020 15:22

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020

Strana 1042         Sbírka zákonů č. 122 / 2020         Částka 45


122

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 274

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České 
   republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření
   souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných
   k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná
   rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu,
   nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku
   umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich
   osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných
    podle bodu I. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí
    prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového
    záznamu.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1043         Sbírka zákonů č. 123 / 2020         Částka 45


123

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 275

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1044         Sbírka zákonů č. 124 / 2020         Částka 45


124

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 276

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona

Vláda

nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1045         Sbírka zákonů č. 125 / 2020         Částka 45


125

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 278

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020

I. zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1046         Sbírka zákonů č. 126 / 2020         Částka 45


126

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 279

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR    
   12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým 
    bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na
   dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR
   12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci
   a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat
    v místě bydliště,

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
    v kolektivní smlouvě,

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách
    svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1047         Sbírka zákonů č. 127 / 2020         Částka 45


127

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 280

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j.  
   MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb
   a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12.  
    března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,
    nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví
    a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011
    Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11
    vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
    o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
    druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto 
    opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na
    základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na
    základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za
    předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené
    prováděcím právním předpisem;

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost
     nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
     určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 
 

Strana 1049         Sbírka zákonů č. 128 / 2020         Částka 45


128

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 281

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

I. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro
   přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou
   Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;

II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin

1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České
    republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
    registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
    praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
    poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
    lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst.
   7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑