Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020

16.03.2020 13:56

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020

Strana 858         Sbírka zákonů č. 84 / 2020         Částka 35


84

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 214

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
 
 1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:

  a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví
      a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

  b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.
      373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

 2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,

 3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,

 4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na:

1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň
    zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce,
      zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
 

III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

IV. nařizuje,

že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I. usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

V. zakazuje,

1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích 
   služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle
   bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních,

2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,

3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby,   
    s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách
    samoobslužných prádelen a čistíren,

5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost
    veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,

6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost
    veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,

7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení,
    kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
    užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

VI. zakazuje, bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.

VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 

Strana 860         Sbírka zákonů č. 85 / 2020         Částka 35


85

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
  

   a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

   b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

   c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků 
       a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,  
       krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění
       péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,  
       doplnění pohonných hmot,

   d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
       dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

   e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
       doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

   f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
      doprovodu příbuzných a osob blízkých,

   g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické  
    činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

   h) pobytu v přírodě nebo parcích,

   i) cest zpět do místa svého bydliště,

   j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech
    na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených  
    v bodu I. písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat
    v místě bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené   
    v kolektivní smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
    (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách
    svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
 

IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
 
Na vědomí
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 

Strana 862         Sbírka zákonů č. 86 / 2020         Částka 35


86

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 216

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda

zakazuje

s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 

Strana 863         Sbírka zákonů č. 87 / 2020         Částka 35


87

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 217

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona:

Vláda

s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
 

1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně
    kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy  
    v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů
    nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená
    opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob
    (dále jen „zaměstnanci“),

2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými
    účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
    nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

   a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle 
       bodu I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví 
       zaměstnanců,

   b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve
       všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,

   c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště 
       podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

    d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření  
        zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

    e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin
    v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na
    svých úředních deskách,

4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců
    přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,

5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
    neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu,   
    práce na dálku).

Provedou
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
 
Na vědomí
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři,
starostové 
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 

Strana 865        Sbírka zákonů č. 88 / 2020           Částka 35


88

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 218

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

I. odkládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky;

II. hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020 se neuskuteční. Pro počítání lhůt podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které neproběhly do 15. března 2020, budou rozhodné nové dny konání voleb stanovené prezidentem republiky.

Provede

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 

Strana 866        Sbírka zákonů č. 89 / 2020          Částka 35


89

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 219

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona

Vláda

nařizuje

1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy
    v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo  
    dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které
    budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci
    jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní olicie, policie, poskytovatelů zdravotních
    sdlužeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými   
    pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti
    dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město
    Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství,
    mládeže a telovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat   
    veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu 
    zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.
 

Provedou
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
určená škola nebo školské zařízení,
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,
starostové obcí s rozšířenou působností.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 

Strana 867       Sbírka zákonů č. 90 / 2020         Částka 35


90

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 220

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona

Vláda

ukládá

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům

– pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na
   lékařských fakultách veřejných vysokých škol;

– posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání
   připravující na profesi:

• všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných 
  sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných 
  školách,
• dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo 
  oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
• zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu
  zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na
  vyšších odborných školách,
• asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro 
  přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
• praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední
  škole,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné služby a poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru.

Provedou
ministři zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑